คำถามที่พบบ่อย ติดต่อง่าย มั่นใจ ..ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ชำระเงินได้ที่ไหน?

 • เครื่อง ATM ของ A money (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 • จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี (ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง)
 • จุดบริการ One Stop เทสโก้ โลตัส (ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อครั้ง)
 • ธนาคารกรุงไทย  (ค่าธรรมเนียม 5-20 บาทต่อรายการ)
 • ธนาคารอื่นๆที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (ไม่เกิน 5 บาท/รายการ ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , ไม่เกิน 20 บาท/รายการ ในช่องทางสาขา)
 • ผ่าน A money โมบาย แอปพลิเคชัน (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)

หากไม่มีใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ จะชำระเงินได้อย่างไร?

 1. สามารถใช้ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อชุดเดิม ไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและคู่มือการใช้งานบัตรกดเงินสด
  A money
 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ A money ด้วยบัตรกดเงินสด หรือใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money
 3. ใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money ชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระ (จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 99, One Stop เทสโก้ โลตัส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 501 และจุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี)

ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดชำระทั้งหมด จะต้องทำอย่างไร?

ส่วนที่ชำระเกินจะอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจะนำไปหักลบกับยอดที่ทำรายการกดเงินในครั้งต่อไป

หากผิดนัดชำระ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

หากชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 100 บาท/งวด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

ต้องการปิดบัญชี จะต้องทำอย่างไร?

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2004-5000 เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน เพื่อตรวจสอบยอดหนี้คงค้างทั้งหมด และชำระยอดคงค้าง หลังจากชำระยอดคงค้างเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง พร้อมบัตรกดเงินสด A money (ถ้ามี) ติดต่อที่ A money ทุกสาขา
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุความประสงค์ขอยกเลิกบัตรกดเงินสด A money ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009

กรณีที่ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดหนี้คงค้างทั้งหมด หากต้องการขอรับเงินคืน ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มใบคำร้องได้ที่ A money ทุกสาขา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือส่งคำร้องผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ แฟกซ์หมายเลข 0-2117-5009 ให้ทำการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมระบุความจำนงขอรับเงินที่ชำระเข้ามาเกินคืน